Learn Vietnamese

CHÀO VIỆT NAM!                                                           HELLO VIETNAM!

Cảm ơn:                                                                                 Thank you

Xin lỗi:                                                                                   Excuse me/ Sorry

Làm ơn:                                                                                 Please
Cứu:                                                                                        Help
Dừng lại:                                                                               Stop
Gọi:                                                                                         Call
Công an:                                                                                Police
Cứu thương:                                                                        Ambulance
Bạn có nói tiếng Anh không?                                        Do you speak English?
Vâng/ Có :                                                                             Yes
Không:                                                                                   No
Không sao:                                                                           No problem
Tôi khát:                                                                                I am thirsty
Tôi đói:                                                                                  I am hungry
Bao nhiêu tiền?                                                                  How much
Đắt quá:                                                                                 Too expensive
Xe ôm:                                                                                    Motorbike taxi
 Xích lô:                                                                                  Cycle
Mười:                                                                                      10
Trăm:                                                                                      100
Nghìn:                                                                                     1000
Đồng:                                                                                       VND currency  (1 AUD= 19462 VND)